Het Maaibeleid

11 juni 2018
Het maaien van de meterstrook direct langs de weg

Er zijn verschillende beleidsregels met betrekking tot het maaien. Dit heeft te maken met de diversiteit van de begroeiing en de verschillen tussen voedselrijke en voedselarme bodems bij de bermen.

Langs wegen

Het maaien van de bermen langs de provinciale wegen wordt uitgevoerd in meerdere fasen.

Fase 1: Het maaien van de meterstrook direct langs de weg

De wegbeheerder en de Combinatie hebben de taak ervoor te zorgen dat weggebruikers op een veilige wijze van de weg gebruik kunnen maken. Hierbij is van belang dat de begeleidende borden en bakens zichtbaar zijn. De betreffende strook wordt alleen gemaaid als blijkt dat de vegetatie hoger dan één meter kan worden waardoor er geen zicht meer is op de hectometerbordjes en bermplanken. Dit gebeurt bij bermen met een voedselrijke bodem. Ook worden in deze periode de zichthoeken op kruisende wegen gemaaid, net als uitritten van bewoners/bedrijven die door hoog gras geen veilig zicht meer hebben op het verkeer van de provinciale weg.

Fase 2: Het maaien van de rest van bermen met een voedselrijke bodem

Eind mei en begin juni volgt de 1e maaironde van de bermen die 2 maal per jaar volledig gemaaid worden van kantlijn wegzijde tot 1 meter uit de waterlijn.

Fase 3: Het maaien van bermen met een voedselarme bodem

Dat zijn de bermen die 1 maal per jaar worden gemaaid vanwege de aanwezige bloeiende kruidenrijke vegetatie die is ontstaan door dit maaibeleid op voedselarme grond. Veel kruidenrijke bermen zijn goed voor de biodiversiteit (insecten en kleine Fauna) en die worden dan ook 1 maal per jaar gemaaid in de periode tussen eind augustus en half oktober. Dit is afhankelijk van groei en bloei van de vegetatie en weersomstandigheden.

Ook wordt de vegetatie van bermen gemaaid die hard groeien vanwege de voedselrijke grond, de 2e maaironde dus. Hiermee maak je de grond steeds een beetje minder voedselrijk waardoor er minder grassen gaan groeien en meer kruiden. Daardoor wordt de berm aantrekkelijker voor vlinders, bijen en andere insecten. Deze maaironde vindt ook plaats tussen eind augustus en begin oktober.

Langs water

Bermen

Ook de bermen langs de in beheer zijnde waterwegen worden periodiek gemaaid. Dit maaibeleid is specifiek en contractueel vastgesteld per vaart of kanaal. Het kan dus zijn dat de ene berm er anders uit ziet dan de andere. Deze bermen worden eens in de 2 jaar volledig gemaaid om te voorkomen dat er houtige opslag zoals bramen, wilgen en elzen gaan groeien. Dit maaibeleid is een bewuste keuze.

Rietkragen

De rietkragen langs de waterwegen worden gefaseerd eens in de 3 jaar gemaaid, dit heeft te maken met de biodiversiteit van aanwezige Fauna en vogels. Als het riet dreigt een watergang te verstikken en teveel ruimte inneemt dan wordt dit vaker gemaaid. Wij voorkomen dit door regelmatig de situaties te inspecteren.

Recreatie en aanlegplekken

Langs de waterwegen zijn ook recreatie en aanlegplekken voor de beroeps en recreatievaart, de zogenaamde 24uurs plekken. Hier passen we op de meeste locaties een andere maaifrequentie toe die door de Provincie contractueel in het maaibeleid zijn vastgelegd,, tenminste 1 maal in de 2 weken wordt dit gras in het groeiseizoen gemaaid om de aanlegplekken goed toegankelijk te houden. Dit geld ook voor het groenareaal rondom de Roskamsluis.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.